با اینحال دود درمانی یکی از روش های درمانی طب قدیم ایران است. انواع الدود في بطن الانسان. تمر هشيشي […]